Ogólne Warunki Sprzedaży dla Klientów Indywidualnych

Ogólne warunki sprzedaży Woltanic Sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie na rzecz klientów indywidualnych
z dn. 29 stycznia 2021r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej przez Woltanic, z o.o. z Zamawiającymi.
 2. Niniejsze OWS obowiązują dla wszystkich umów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej zawartych z Zamawiającymi po dniu ustalenia niniejszych OWS, także wówczas, gdyby 
  w poszczególnych przypadkach nie powołano się na OWS w sposób wyraźny.
 3. Użyte w dalszej części OWS określenia oznaczają:
  a) Wykonawca - Woltanic Sp. z o.o. ;
  b) Zamawiający - podmiot będący drugą stroną umowy dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej (kontrahent Woltanic Sp. z o.o.), będący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z wykonywaną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  c) Strony - łącznie Wykonawca i Zamawiający;
  d) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) - niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży" dokonywanej przez Woltanic Sp. z o.o.
  e) Umowa - umowa dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej zawarta pomiędzy Stronami;
  f) Sprzedaż -usługa polegająca na dostawie, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym;
  g) Towar-instalacja fotowoltaiczna;
 4. OWS stanowią integralną część umów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej zawieranych między Wykonawcą i Zamawiającym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną (lub wyrażoną w formie elektronicznej) zgodą Wykonawcy, pod rygorem nieważności postanowień zawartych w formularzu z negocjacji.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej Strony Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.
 6. Niniejsze OWS stanowią załącznik do Umowy, a także są pod adresem www.woltanic.pl
 7. Jeżeli Strony pozostają w stałych stosunkach handlowych, jednokrotne przyjęcie przez Zamawiającego OWS uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich Umowach zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.

§ 2 Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rycin, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z ofertą i nie mogą być, zarówno w całości jaki w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Wykonawcy.
 2. Wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi, prospekty, certyfikaty, wzory, broszury, cenniki itd. Są własnością Wykonawcy, jako takie podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym 
  ich powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itd.

§ 3 Warunki płatności

 1. Zapłata za Sprzedaż powinna nastąpić bez potrąceń w terminie określonym w fakturze VAT, 
  z zachowaniem uzgodnionych w U mowie warunków płatności.
 2. Datą zapłaty przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny za Sprzedaż, Wykonawca może żądać 
  za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za Sprzedaż, zgodnie 
  z treścią Umowy oraz OWS.
 5. Numer rachunku bankowego Wykonawcy każdorazowo wskazany w treści faktur VAT wystawianych Zamawiającemu jest indywidualnie przypisany do danego Zamawiającego. Zamawiający 
  ma obowiązek zapłaty faktury VAT niezależnie od tego, czy wskazany na fakturze numeru rachunku bankowego widnieje na białej liście podatników VAT.

§ 4 Prawo własności towarów 

 1. Własność Towaru przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty wynagrodzenia.
 2. Za datę Sprzedaży uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Zamawiającemu.

§ 5 Warunki dostaw

 1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane przez Wykonawcę 
  do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Pismo skierowane przez Wykonawcę do indywidualnego odbiorcy, zawierające istotne postanowienia umowne, w tym termin dostawy oraz miejsce dostawy, jest ofertą i wyraża wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. Termin związania ofertą wynika z jej treści. Oferta może 
  być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania zamówienia, przed upływem okresu związania ofertą. Niezłożenie zamówienia w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie oferty. Na treść Umowy składają się jedynie ustalenia dokonane 
  w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Dostawa towaru zakupionego przez Zamawiającego jest realizowana na podstawie jego zamówienia. Wykonawca wyda Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia Umowy na podstawie zamówienia, 
  przy czym Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia w formie dokumentowej.
 4. Wykonawca jest związany terminem dostawy, gdy został on potwierdzony w formie pisemnej. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym z Wykonawcą terminie.
 5. Zamawiający jest zobowiązany odebrać przesyłkę zawierającą elementy Towaru, jeżeli zostanie 
  ona dostarczona na 2 tygodnie przed datą montażu lub później, pod rygorem obowiązku zapłaty kwoty 1000 zł brutto z tytułu transportu indywidualnego przeprowadzonego w dniu montażu.

§ 6 Warunki Sprzedaży

 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
  a) wykonania audytu przed montażowego celem określenia optymalnego rozwiązania technicznego i finansowego dla Zamawiającego;
  b) uzgodnienia terminu instalacji z Zamawiającym,
  c) dobrania, zakupu i dostarczenia podzespołów;
  d) wykonania montażu Instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta modułów fotowoltaicznych,
  e) dokonania zgłoszenia Instalacji do Operatora Sieci Dystrybucji (OSD) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego,
  f) ochrony danych Zamawiającego i jego partnerów, a także dokumentów technicznych, procesów technologicznych i pozostałych informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do:
  a) ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przez niego przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności udzielania potrzebnych informacji oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminach wskazanych przez Wykonawcę, nie dłuższych niż 7 dni, a także bezwarunkowego przystąpienia do realizowania Umowy,
  b) udostępnienia Wykonawcy nieruchomości wraz miejscem umożliwiającym dostęp do niego, w którym będzie realizowana budowa instalacji fotowoltaicznej jako przedmiot Umowy w czasie i w terminie ustalonym pomiędzy Stronami umożliwiającym terminową realizację robót,
  c) dokonania odbioru końcowego w dniu zgłoszenia zakończenia robót pod rygorem jednostronnego podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, d)udostępnienia informacji na temat : mocy przyłączeniowej, mocy umownej, nr. PPE, zabezpieczenia przed licznikowego, nr licznika; danych z FV za energię do której będzie wpięta instalacja fotowoltaiczna,
  d) w przypadku konieczności uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych, uzgodnień i innych celem wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania ze Wykonawcą celem uzyskania ww. dokumentów poprzez złożenie odpowiednich wniosków, w szczególności do organów państwowych, samorządowych, zakładów energetycznych oraz przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przesyłowych. W przypadku braku współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w powyższym zakresie, Wykonawca po wcześniejszym wezwaniu do współdziałania Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowych 14 dni na podjęcie stosownych działań, może od umowy odstąpić i zatrzymać otrzymany w ramach realizacji kontraktu zadatek.
 3. Strony zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie zobowiązań umownych przez drugą Stronę. W przypadku utrudnianiu lub uniemożliwiania wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona może od umowy odstąpić po wezwaniu kontrahenta do działania oraz wyznaczenia mu dalszego 5-dniowego terminu, oraz żądać od kontrahenta naprawienia szkody wynikłej z jej działania lub zaniechania powodującego niewykonanie przedmiotu umowy.
 4. Jako sposób ustalenia terminu oraz czasu montażu i instalacji, Strony ustalają kontakt telefoniczny lub mailowy, w szczególności w zakresie ustalenia terminów dokonania pomiarów oraz montażu instalacji fotowoltaicznej
 5. W przypadku potrzeby zwiększenia lub zmniejszenia mocy instalacji fotowoltaicznej po zawarciu Umowy, strony będą mogły dokonać modyfikacji tej mocy oraz wynagrodzenia poprzez podpisanie protokołu odbioru. Zmiana Umowy w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia mocy instalacji fotowoltaicznej oraz wynagrodzenia nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

 

§ 7 Odbiór towaru i jego właściwości

 1. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami transportu, jeśli w zamówieniu lub Umowie podany zostanie błędny adres dostawy Zamawiającego, co spowoduje konieczność przetransportowania towaru w inne miejsce.
 2. Jeżeli niemożność Sprzedaży przez Wykonawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Zamawiającemu 
  nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania 
  lub nieterminowego wykonania umowy. Wykonawca ma w takiej sytuacji obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy.
  Do zdarzeń określanych mianem sity wyższej zalicza się m.in. ograniczenia spowodowane klęską żywiołową (powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.), wystąpieniem wojny, zamieszek, strajku, eksplozji, wymogów obrony narodowej, nadzwyczajną awarią, niemożnością uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Wykonawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Zamawiającego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania zapłaty zaległości.
 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy Towaru są produkowane zgodnie z zachowaniem norm, posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające i certyfikaty.
 5. Wszelkie przekazywane przez Wykonawcę wraz z Towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne stanowią informację, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi 
  w dokumentach kryteriami.
 6. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli w chwili wydania Towaru nie spełniał 
  on norm, o których mowa powyżej.

§ 8 Odbiór przedmiotu Umowy.

 1. Bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę wszelkich prac montażowych paneli fotowoltaicznych, Strony przystąpią do komisyjnego odbioru prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony.
 2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest zgłosić i opisać w protokole odbioru końcowego wszelkie uwagi dotyczące wad i usterek instalacji fotowoltaicznej, jak również uszkodzeń na nieruchomości powstałych w trakcie realizacji prac montażowych instalacji. W przypadku braku zgłoszenia wad lub usterek w protokole odbioru, Strony zgodnie uznają, że instalacja fotowoltaiczna jest wolna od wad i usterek oraz nieruchomość pozostaje w stanie nienaruszonym. 
  Po tym czasie nie będą uwzględniane przez Wykonawcę zgłoszenia wad i usterek, które mogły powstać w trakcie montażu instalacji fotowoltaicznej, a Zamawiający nie ma praw z tego tytułu do żadnych roszczeń, w tym roszczenia odszkodowawczego, oprócz sytuacji, gdzie Zamawiający nie mógł wykryć wady ukrytej podczas odbioru robót.

§ 9 Gwarancja, reklamacje i odpowiedzialność za wady

 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Towar oraz jakość wykonanych usług (montaż Towaru), zgodnie z treścią Umowy oraz niniejszych OWS.
 2. W przypadku objęcia Zamawiającego gwarancją jakości Towaru w wersji PREMIUM, Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić odpłatny serwis instalacji fotowoltaicznej u Wykonawcy 
  raz na 12 miesięcy, przy czym pierwszy serwis należy przeprowadzić w terminie do 1 miesiąca 
  po upływie okresu 60 miesięcy od daty montażu instalacji stwierdzonej protokołem odbioru końcowego. Brak przeprowadzenia serwisu według powyższych wskazań powoduje utratę ochrony gwarancyjnej 
  w wersji PREMIUM, a Zamawiającego obowiązuje wyłącznie ochrona gwarancyjna w zakresie zapewnionym przez producentów poszczególnych urządzeń.
 3. Wykonawca przeprowadza serwis instalacji fotowoltaicznej wyłącznie na zlecenie Zamawiającego złożone w formie telefonicznej lub mailowej (serwis@woltanic.pl), przy czym dokładny termin przeprowadzenia serwisu jest ustalany telefonicznie.
 4. Serwis instalacji fotowoltaicznej przeprowadzany przez Wykonawcę obejmuje sprawdzenie prawidłowości działania oraz przeprowadzenie testów wydajnościowych Towaru. Przeprowadzenie serwisu jest każdorazowo stwierdzone protokołem. Koszt przeprowadzenia serwisu to każdorazowo 300 zł brutto.
 5. Zamawiającemu, który korzysta z ochrony gwarancyjnej w wersji PREMIUM przysługuje uprawnienie do rezygnacji z warunków gwarancji PREMIUM w dowolnym momencie, a to poprzez niezamówienie serwisu instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 2 powyżej. Rezygnacja 
  z uprawnień gwarancyjnych w wersji PREMIUM powoduje powrót Zamawiającego do uprawnień gwarancyjnych w wersji STANDARD.
 6. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz wadliwym wykonaniu prac.
 7. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Wykonawcy niezwłocznie po wykryciu wad:
  a) na adres e-mail Wykonawcy: serwis@woltanic.pl wraz z kopią skierowaną do przedstawiciela handlowego na adres e-mail wskazany w Umowie.
  b) pisemnie na adres Wykonawcy.
 8. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji winno nastąpić pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej w terminie jednego dnia od dnia rozładunku Towaru.
 9. Reklamacje jakościowe należy zgłosić w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca może według swego uznania albo wymienić Towar na nowy, wolny od wad lub dokonać odpowiedniego zwrotu ceny. Rozpoznanie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu stwierdzonych wad, braków lub innych niezgodności reklamowanego Towaru.
 11. Do czasu ostatecznego rozpoznania reklamacji Zamawiający obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 12. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Wykonawcę jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego.
 13. Niezachowanie przez Zamawiającego wyżej przewidzianych terminów lub warunków reklamacji skutkuje utratą praw wynikających z udzielonej gwarancji.
 14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Zamawiającego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Zamawiającemu w sytuacjach gdy:
  a) Zamawiający lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, 
  o których Zamawiający został poinformowany przez Wykonawcę; Zamawiający lub osoba trzecia bez konsultacji z Wykonawcą dokonali zmian w Towarze;
  b) Zamawiający nie przestrzegał instrukcji obsługi Towaru, w tym dopuścił się zaniedbania Towaru lub jego uszkodzenia;
  c) Zamawiający lub osoba trzecia zlecali serwis instalacji fotowoltaicznej podmiotom trzecim innym niż Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot.
 15. Wykonawca, ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszelkich zaległych należności.
 16. W przypadkach nieuzasadnionej reklamacji Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym kosztami: ekspertyz i organizacji dodatkowych przewozów.
 17. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad.
 18. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowej eksploatacji, 
  w szczególności skutki samodzielnych przeróbek nieuzgodnionych z Wykonawcą, ingerencji osób trzecich, naprawy instalacji stanowiącej przedmiot Umowy przez inny podmiot niż Wykonawca. 
  W wypadku takim Zamawiającym nie przysługuje względem Wykonawcy jakiekolwiek roszczenie, 
  jak również Zamawiający traci udzielone przez Wykonawcę gwarancje na przedmiot umowy.
 19. Wykonawca nie odpowiada za awarie lub szkody w Towarze spowodowane siłą wyższą, 
  w tym w związku z awarią zasilania u Zamawiającego, wyładowaniami atmosferycznymi, pożarem, powodzią, przepięciem lub innym podobnymi zdarzeniami.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Skorzystanie przez Wykonawcę z powyższego prawa nie uprawnia Zamawiającego do żadnych roszczeń względem Wykonawcy, w tym roszczeń odszkodowawczych. Wykonawca zobowiązuje 
  się zwrócić Zamawiającemu otrzymaną zaliczkę w terminie 7 dni od skorzystania z prawa odstąpienia.
 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy 
  lub OWS bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. W takim wypadku Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z roszczeniem zapłacenia świadczenia gwarancyjnego w wysokości 1.000 złotych (słownie złotych: tysiąc) w terminie 7 dni. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda Wykonawcy przewyższa wartość zastrzeżonego świadczenia gwarancyjnego Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku braku technicznych możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy, Umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez skutków prawnych i finansowych dla Stron niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu otrzymany zadatek w terminie 7dni od daty uzyskania informacji o ww. zdarzeniu.
 5. Zamawiającemu przysługuje ponadto ustawowe prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ustępach 6-12 poniżej.
 6. Zamawiający, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, może w terminie 
  14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:
  a) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia 
  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  c) sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Zamawiającego lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy 
  (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy -w posiadanie ostatniego z nich). W przypadku pozostałych umów bieg terminu rozpoczyna się z dniem ich zawarcia.
 9. W celu wykonania prawa odstąpienia, Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu stanowiącym załącznik do Umowy.
 11. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczone wynagrodzenie łącznie z otrzymanym zadatkiem.
 12. Jeżeli Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, 
  aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
  ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 

§11 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejsze OWS oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. Tytuły poszczególnych postanowień niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży nie może być interpretowany na ich podstawie.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy, za wady Towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszych OWS.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 6. W czasie trwania stosunku umownego Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę o każdej zmianie dotyczącej adresu lub siedziby Zamawiającego oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego.
 7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku 
  z wykonywaniem Umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.
 8. Zamawiający wyraża nieodwołalną, nieodpłatną zgodę na wykonanie oraz wykorzystywanie przez Wykonawcę materiałów zdjęciowych przedstawiających przedmiot Umowy w materiałach informacyjno - promocyjnych Wykonawcy. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym w szczególności: ulotki, broszury, foldery, reklamy w gazetach 
  i Internecie. 
Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 woltanic.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.