CO TO JEST MOC BIERNA? – KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

CO TO JEST MOC BIERNA? – KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Urządzenia elektryczne do prawidłowego funkcjonowania potrzebują mocy czynnej oraz biernej. Suma tych mocy (wypadkowa układu wektorów rys. 1) daje nam moc pozorną.

 

Moc czynna – tzw. użyteczna służy do przetworzenia energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną urządzeń, wyraża się ją w Watach [W]. Jest powszechnie spotykana na rachunkach za energię elektryczną.

 

Moc bierna – niezbędna do prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektrycznych działających na prąd przemienny. Bierze udział w wytwarzaniu pól magnetycznych maszyn elektrycznych i magazynowaniu w nich energii. Energia bierna dzieli się na indukcyjną i pojemnościową. Pojemnościowa pojawia się gdy korzystamy z kondensatorów. Wytwarza się również w przewodach o znacznych długościach, dzieje się tak ponieważ przewód elektryczny posiada swoją pojemność i musi zostać naładowany niczym kondensator, pobierając moc bierną pojemnościową. Najpowszechniejsza energia bierna pobierana przez zakłady przemysłowe jest rodzaju indukcyjnego. Związana z maszynami elektrycznymi posiadającymi uzwojenia, a więc silniki (wytwarzanie pola magnetycznego w maszynach wirujących). Jednostką mocy biernej jest Var.

 

Moc bierna znajduje się w sieci elektroenergetycznej, wpływając na jej obciążenie. Operator systemu dystrybucyjnego ponosi straty z powodu mocy biernej, ponieważ zmniejsza ona przepustowość linii przesyłowych, zwiększa straty w transformatorach, powoduje spadki napięć w sieci dystrybucyjnej. Moc bierną można zredukować przez urządzenia kompensujące moc bierną.

 

Kiedy komensacja mocy biernej ma sens?

Otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną od sprzedawcy (w przypadku umowy kompleksowej) lub dystrybutora (w przypadku umów rozdzielonych) większą niż zwykle? Należy sprawdzić z czego wynika większa opłata. Na rachunku znajduje się wiele składowych. W przypadku kary za pobór mocy biernej będzie nas interesowała ilość energii wyrażona w Var. Jest to ilość mocy biernej pobranej z sieci. Jeżeli jest ona mniejsza od granicznej wartość 0,4 może nie być podana na rachunku za energię elektryczną. Mieliśmy w ostatnim czasie wymieniony licznik energii elektrycznej? Bardzo możliwe, że dystrybutor energii elektrycznej zyskał narzędzia do odczytu poboru mocy biernej, a co za tym idzie zwiększenia naszych opłat za energię elektryczną.

 

Pobór energii biernej można zoptymalizować, zmniejszając tym samym rachunek za prąd. W przypadku poboru mocy biernej indukcyjnej (najczęstszy przypadek) do kompensacji należy użyć baterii kondensatorów, natomiast w przypadku kompensacji mocy biernej pojemnościowej należy stosować dławiki indukcyjne.

 

Regulacje prawne dotyczące ponadumownego pobór energii biernej

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zmieniające je Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r. w § 45.1 określa ponadumowny pobór energii biernej jako: „(…) ilość energii elektrycznej biernej odpowiadającą: 1) współczynnikowi mocy tg φ wyższemu od umownego współczynnika tg φ0 (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tg φ0 lub 2) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej lub 3) pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i braku takiego poboru”. Obecnie, prawie każde urządzenie pobiera energię bierną indukcyjną lub pojemnościową (oświetlenie LED, zasilacze elektroniczne, silniki i inne). Przytoczony w przepisach współczynnik tg φ,dotyczący rozliczeń energii biernej indukcyjnej, określa stopień szkodliwości jej oddziaływania na sieć (im wyższy współczynnik tym gorzej). W kalkulacjach uwzględnia się średni współczynnik za okres rozliczeniowy (najczęściej miesiąc), a do naliczania opłat nie są brane chwilowe przekroczenia zadanego współczynnika tg φ0. Jeżeli współczynnik mieści się w zadanej wartości wynoszącej 0,4 nie ponosimy opłat. W przypadku energii biernej pojemnościowej, ze względu na jej bardziej niekorzystny wpływ na sieć, opłata naliczana jest za każdą jej ilość – niezależnie od współczynnika mocy.

 

Pobór energii biernej przez użytkowników fotowoltaiki

W przypadku instalacji fotowoltaicznych, których moc jest mniejsza od 5kWp nie jest wymagane stosowanie urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Energię bierną pobierają nie tylko biurowce, sklepy czy firmy, ale często także odbiorcy indywidualni, którzy zdecydowali się na instalację fotowoltaiczną. Dlatego kiedy podpisujemy umowę z zakładem energetycznym, warto sprawdzić, zaistnienie jakich warunków w umowie przyłączeniowej może spowodować naliczanie opłaty za energią bierną pojemnościową. W odniesieniu do zapisów nowej ustawy o OZE oraz innych aktów prawnym regulujących rynek energii, po ich analizie Urząd Regulacji Energetyki stwierdził, że nie rozstrzygają one wprost o pobieraniu (lub nie) opłat za ponadumowny pobór energii biernej. Czytamy: “Opłaty te mają charakter opłat sankcyjnych pobieranych jedynie od odbiorców, którzy generują ponadumowny pobór energii biernej. Wobec powyższego, w ocenie Departamentu Źródeł Odnawialnych, w aktualnym stanie prawnym brak jest przesłanek do wyłączenia prosumentów z grupy odbiorców wobec których naliczane są opłaty z tytułu ponadumownego poboru energii biernej.” 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 woltanic.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.